Economia circulară – stimularea investițiilor în Europa

Economia circulară – stimularea investițiilor în Europa

Pentru a încuraja în prezent creșterea durabilă în UE este nevoie să utilizăm resursele de care dispunem într-un mod mai inteligent și mai sustenabil. Există un nou mod de gândire, cunoscut sub denumirea de economie circulară, care înseamnă că produsele sunt concepute și fabricate pentru o utilizare cât mai îndelungată, sunt ușor de reparat și, odată ajunse la finalul ciclului de viață, sunt reciclate sau eliminate într-o manieră eficace.

O economie circulară generează nenumărate avantaje. Aceasta poate crea noi locuri de muncă și servicii și poate promova noi tehnologii inovatoare, care pot contribui la stimularea competitivității întreprinderilor europene. Economia circulară este benefică pentru mediul înconjurător, deoarece resursele sunt utilizate în mod eficient, fiind redusă cantitatea de deșeuri. Totodată, aceasta generează avantaje pentru consumatori, care pot beneficia de produse mai durabile și mai inovatoare.

Procesul de trecere la o societate mai „circulară” este totuși departe de a fi lipsit de obstacole și necesită transformări majore în modul în care proiectăm, producem, consumăm și eliminăm bunurile pe care le folosim. UE contribuie la sprijinirea acestei tranziții, oferind o serie de oportunități de finanțare. Acestea sunt concepute pentru a promova inovarea, a sprijini proiectele care au în vedere politicile climatice și de mediu, a contribui la diverse activități la nivel regional în Europa și a susține IMM-urile.

Investițiile în dezvoltarea unei economii circulare constituie o prioritate majoră pentru Comisia Europeană, aceasta reprezentând un sector cheie inclus în Planul de investiții pentru Europa, care a fost lansat la finele anului 2014. Planul urmărește să elimine obstacolele din calea investițiilor, să ofere vizibilitate și asistență tehnică proiectelor de investiții și să sporească eficiența utilizării resurselor financiare actuale și viitoare. Această inițiativă cheie are potențialul de a genera între 1 și 1,3 milioane de noi locuri de muncă în următorii ani.

În centrul planului de investiții se regăsește Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), lansat recent, care finanțează proiecte cu un profil de risc mai ridicat, maximizând astfel impactul cheltuielilor publice și descătușând investițiile private. Fondul are drept obiectiv general mobilizarea unor investiții de cel puțin 315 miliarde de euro în Europa în următorii trei ani, generând deja până la sfârșitul anului 2015 investiții estimate în valoare de 50 de miliarde de euro.

Acest fond, dezvoltat în strânsă cooperare cu Banca Europeană de Investiții (BEI), combină finanțarea publică și privată și poate oferi sprijin proiectelor de mică anvergură din sectorul economiei circulare, precum și proiectelor inovatoare care necesită finanțare. Din cele 42 de proiecte adoptate până în prezent de BEI, 6 vizează mediul și eficiența utilizării resurselor.

Totodată, BEI poate oferi în mod direct finanțare inițiativelor din cadrul economiei circulare, fiind cel mai important creditor la nivel mondial în materie de politici climatice. BEI a cofinanțat deja proiecte din cadrul economiei circulare în valoare de aproximativ 15 miliarde de euro în ultimul deceniu. Serviciile de consiliere ale băncii au realizat recent un studiu privind rolul finanțării în sprijinirea tranziției la o economie circulară. Acesta evidențiază necesitatea ca inițiatorii să includă în proiectele lor elemente ale economiei circulare.

Având în vedere că proiectele aferente economiei circulare presupun adesea investiții în tehnologiile inovatoare și noi modele de afaceri care pot fi predispuse unor riscuri mai mari, BEI utilizează tot mai mult instrumente de partajare a riscurilor, precum InnovFin – Finanțe UE pentru inovatori. Această inițiativă oferă servicii de finanțare și consiliere pentru firmele inovatoare și urmărește să pună la dispoziție până în anul 2020 peste 24 de miliarde de euro sub formă de finanțări prin împrumuturi și prin capitaluri proprii.

Combinând această inițiativă cu fondul de investiții, BEI poate ajuta băncile și alte instituții financiare să sprijine agenda privind economia circulară. Totodată, BEI nu furnizează doar finanțare, ci și consiliere și expertiză tehnică și financiară în vederea transformării ideilor în proiecte, de exemplu prin Platforma europeană de consiliere în materie de investiții, înființată recent, care oferă asistență tehnică pentru a sprijini întreprinderile să treacă la o economie circulară.

O altă sursă importantă de finanțare a proiectelor din cadrul economiei circulare este Orizont 2020, programul de cercetare al UE pentru perioada 2014-2020. Graficul său de lucrări pentru 2016-2017 include pentru prima dată o secțiune specifică privind „Industria 2020 în economia circulară”, cu o finanțare disponibilă care depășește 650 de milioane de euro. Invitațiile de participare în cadrul activităților din acest an vor fi deschise până în luna martie, însă cererile de propuneri pentru 2017 sunt prevăzute a fi lansate în scurt timp. 

Noua inițiativă vine în completarea finanțării mai însemnate asigurate de Orizont 2020, oferind deja sprijin pentru inovare în cadrul economiei circulare în domenii precum mediul și eficiența utilizării resurselor, securitate alimentară, precum și agricultură și biotehnologie durabile.

Proiectele aferente economiei circulare pot fi la rândul lor cofinanțate prin programul LIFE, un mecanism de finanțare al UE destinat politicilor climatice și de mediu. Bugetul general al acestui program alocat pentru perioada 2014-2020 este de 3,4 miliarde de euro, iar apelurile pentru cereri de finanțare din acest an urmează să fie publicate în luna mai.

Programul a pus accentul pe două componente esențiale ale economiei circulare: eficiența utilizării resurselor și deșeurile. Pe lângă granturile oferite pentru proiecte specifice, acesta sprijină consolidarea capacităților, schimbul de informații, cele mai bune practici și creșterea gradului de conștientizare.

De-a lungul timpului, prin sprijinul acordat, programul a contribuit la îmbunătățirea eficienței utilizării resurselor în cadrul proceselor de producție, precum și la încurajarea dezvoltării de produse care încorporează principiile proiectării ecologice în întregul lor ciclu de viață. Până în anul 2015, programul a contribuit cu 504 milioane de euro la 661 de proiecte legate de economia circulară. Dintre acestea, 202 au vizat reutilizarea deșeurilor, 304 reciclarea, iar 126 reducerea producției de deșeuri.

 

Programul LIFE – un instantaneu al proiectelor finanțate la nivelul UE


Municipiul Ferrara din Italia a dezvoltat un proiect propriu, intitulat LOWaste, destinat reducerii deșeurilor urbane și conservării resurselor naturale prin crearea unei piețe locale de materiale reciclate. De-a lungul a circa trei ani (din septembrie 2011 până în iunie 2014), acest proiect a reușit să reducă deșeurile directe cu aproximativ 11 400 de tone anual, iar emisiile de CO2 cu până la 3 000 de tone anual.

Principala realizare a proiectului, care a beneficiat prin programul LIFE de o finanțare în valoare de 554 500 EUR dintr-un total de 1 109 000 EUR, a fost aceea că a inspirat crearea unui cartier verde la nivel local, bazat pe principiile economiei circulare. Acesta a reunit operatori de deșeuri, platforme mici de reutilizare și reciclare, meșteșugari și IMM-uri pentru a dezvolta și a fabrica produse din materiale recuperate.

În Austria, micul institut de cercetare Ressourcen Management Agentur a abordat problema gestionării a milioane de tone de deșeuri de demolări generate anual la nivelul țării. Cu un sprijin de 354 973 EUR prin programul LIFE, care se adaugă unui buget propriu de 709 945 EUR, institutul a alocat trei ani în cadrul proiectului EnBa (din ianuarie 2009 până în decembrie 2011) pentru dezvoltarea unui sistem de utilizare durabilă a deșeurilor de construcții în cooperare cu întreprinderi specializate în gestionarea deșeurilor de construcții și demolări și cu autoritățile publice.

Eforturile depuse au redus semnificativ fluxul de deșeuri, ducând, totodată, la elaborarea unui plan cincinal de gestionare a deșeurilor dezvoltat de Austria și la o nouă definiție juridică a etapei de încetare a statutului de deșeu la nivel național. Ambele includ conceptele EnBa de a impune o evaluare a substanțelor periculoase și un plan de gestionare a deșeurilor înainte de demolare.

 

Finanțarea pentru proiectele aferente economiei circulare este disponibilă prin intermediul Fondurilor structurale și de investiții europene, care urmăresc să reducă decalajele economice și sociale dintre regiunile continentului și să promoveze creșterea. Au fost rezervate aproximativ 5,5 miliarde de euro pentru implementarea obiectivelor Comisiei referitoare la gestionarea deșeurilor și, întrucât proiectele din cadrul economiei circulare pot avea un aport real la acest proces, se poate recurge la aceste fonduri.

De asemenea, se poate recurge la Programul UE pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) în vederea finanțării proiectelor din cadrul economiei circulare. Deși nu dispune de niciun element specific economiei circulare, acest program oferă IMM-urilor o gamă largă de forme de sprijin, care include facilitarea accesului la finanțare în diferite etape ale dezvoltării întreprinderii. Cu un buget de 2,3 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020, facilitatea de garantare a împrumuturilor pe care o oferă și care furnizează garanții și contragaranții instituțiilor financiare, astfel încât acestea să poată credita micile întreprinderi, este preconizată să asigure între 14 și 21 de miliarde de euro unui număr cuprins între 220 000 și 330 000 de întreprinderi beneficiare.

Toate aceste fonduri și programe oferă un sprijin concret întreprinderilor care derulează inițiative legate de economia circulară, permițându-le să investească și să dezvolte produse și servicii inovatoare proprii. În viitor, volumul fondurilor disponibile în acest sens va crește, de exemplu printr-o nouă inițiativă comună a Comisiei Europene, BEI și a băncilor centrale naționale, aflată în prezent în curs de analiză.

Totodată, în următoarele luni vor fi introduse și alte inițiative care să contribuie la creșterea gradului de conștientizare cu privire la economia circulară și la potențialul enorm al acesteia. De exemplu, economia circulară se va regăsi și pe agenda viitoarei Săptămâni verzi, cel mai important eveniment anual organizat în Europa în materie de politică de mediu, care va avea loc în perioada 30 mai-3 iunie și va include zilnic activități online și live. Dedicată temei „Investiții într-un viitor mai ecologic”, această inițiativă derulată la nivelul întregii UE urmărește să contribuie la găsirea răspunsului la întrebarea cum putem realiza o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în Europa. Pentru a urmări Săptămâna verde online, vizitați: http://ec.europa.eu/environment/greenweek/index_en.html

Trecerea la o economie circulară nu este deloc simplă și necesită un acces garantat la finanțare durabilă în următorii ani. UE contribuie la sprijinirea acestei tranziții, la înlesnirea și la realizarea sa în cel mai scurt timp posibil. Pe lângă rațiunile de mediu care impun o astfel de schimbare de paradigmă, această tranziție reprezintă, de asemenea, o oportunitate de a ne transforma economiile și de a genera avantaje competitive noi și durabile pentru Europa.

Contactați-ne
Antonella Bassi Media Relations Manager, ICF Mostra
Antonella Bassi Media Relations Manager, ICF Mostra
Despre Pachet de măsuri privind economia circulară

¨Picture Gallery¨

Pachetul privind economia circulară a fost publicat de Direcția Generală Mediu – departamentul Comisiei Europene responsabil de politica UE în materie de mediu. DG Mediu are drept obiective protejarea, conservarea și ameliorarea mediului în beneficiul generațiilor prezente și viitoare, propunând și implementând politici care asigură un nivel ridicat de protecție a mediului și menține calitatea vieții cetățenilor UE. Totodată, aceasta asigură că statele membre aplică în mod adecvat legislația UE în domeniul mediului și reprezintă Uniunea Europeană pe probleme de mediu în cadrul reuniunilor internaționale.